Publications

[fusion_tabs design=”clean” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” class=”” id=””][fusion_tab title=”Sanskrit Books” icon=”fa-book”]Below, is a list of books published by Shree Mutt in Sanskrit

  • Abhanaka Jagannatha
  • Advaita Shiksha
  • Adyasutrartha Manjari
  • Adaytma Navaneetam
  • Ahnika Prakarna
  • Anumadhwa Vijayaha
  • AnuvyakhyanyayaVivarana Sambandha Deepika
  • Bhagavadgeeta (Anvayaprakashika)
  • Bhagavata (Mandanandanee)
  • Bhagavata Choornika
  • Bhagavatam Madhwabhushanam
  • Bhagavata Mahimasangraha
  • Bhagavata Vishayanukramanika
  • Bhatta Sangraha
  • Bhoogola Sangraha
  • Chakra Meemamsa
  • Chakravala Prabanda
  • Chandrika Mandanam
  • Chatwara Dwitva Prabhandaha
  • Devaraja Stuti
  • Dheerendra Teertha Krutimanjaree
  • Dwaitatatva Deepanam
  • Dwadasha Stotram
  • Gayatrisara Sangraha
  • Geeta Bhashya
  • Geetartha Sangraha
  • Geeta Tatparyanirnayam
  • Geetavyakhyana Sangraha 8 Adyaya
  • Guruguna Stavanam (Dheerendraru)
  • Guruguna Stvanam (Vasudendraru)
  • Gurupadokti Samarthanam
  • Jaimineeya Nyayamala
  • Jaya Ghoshanam
  • Kala Nirnaya Prakaranam
  • Katha Lakshanam
  • Kavisarvabhouma Kavitakoushalam
  • Lakshmee Narayanasamputa
  • Madhwasiddhanta Saroddhara
  • Madhwatantra Mukhabhooshanam
  • Madhwa Matam

41. Madhwamukhalankara
42. Madhwa Tatwasutram
43. Manasa Smruti
44. Manimanjari moola
45. Manimanjari Sateeka
46. Meemamsa Nayadarpana
47. Mukhura
48. Narayanashabdartha Nirvachanam
49. Nayamanjaree
50. Nityadwivachana Shabdanirnaya
51. Narasimha stuti
52. Nyaya Muktavali
53. Nyayadhva Deepika
54. Nyayamrutam
55. Nyayamruta Vyajanam
56. Nyayasudha Mangala Shloka
57. Padarthasangraha
58. Padmanabhateertha Samputa
59. Panduranga Mahatmyam
60. Paribhashendu Shekhara (Tripadaga)
61. Poornabodha Champoo
62. Prabanda Shatkam
63. Pramana Meemamsa
64. Pranapooja Paddati
65. Purushasuktam
66. Raghavendra Vijaya 3 & 4
67. Raghavendra Stotram
68. Raghavendra Vijaya Moola
69. Raghavendra Vijaya Vyakhyana
70. Raghavendra Vijayakathasara
71. Ramadandaka
72. Ramagunavalihi
73. SadacharaSmruti
74. Sadachara SmrutiDeepika
75. Sadana Deepika
76. Samskruta Patrikajala
77. Samskruta Vangmaya Vishwakosha
78. Sannyaya Ratnavali
79. Sarvasiddantasarasaravivechana
80. Sattarkadeepavali

81. Shaharaja Vishayanantara Prasanga
82. Shodasha Prakarana
83. Shrutyarthasaraha
84. Sradha Prakarna
85. Srimad Bhagavatam Ekadasha
86. Srimanyayasudha 1 to 15 Vol
87. Srimanyayasudha (Bindhu)
88. Srinivasa Champu
89. Stotra Sangraha
90. Sudharmendra Mahodaya
91. Shwetaswataropanishat
92. Taittariyopanishatbhashya
93. Tantrasara Sangraha
94 Taratamya Prakashika
95. TarkasangrahaShabdabodha
96. Tatparyachandrikakuchodya Kutara
97. Tatwa Sankyanam
98. Tatwasara Sangraha
99. Tureeyashiva Khandanam
100. Ubhayo Nochiti
101. Vadamalika
102. Vedapurusheyatwavada
103. Vishnubhagavata Padodaka Prasana Krama Nirnaya
104. Vishnutatwavinirnayaha
105. VyasatatvagnaTeertha Samputa
106. Yamakabharatam
107. Yatipranavakalpa
108. Geeta Bhashya (Padmanabhatee)
109. Vasudendra Teerthasamputa
110. Nyayamanjaree

[/fusion_tab][fusion_tab title=”Kannada Books” icon=”fa-book”]Below, is a list of books published by Shree Mutt in Kannada

Abhinava Pranesha Vittala Suladigalu
Acharya Madhwara Tatvavada
AnandaVittalara Krutigalu
AnumadhwaVijaya
Appannacharya Krutimanjari
Askihalada Govindadasaru
BadarayanaVittala Dasara Krutigalu
Bhagavadgeeta Kannadanuvada
Bhagavadgeeta Saroddhara
Bhagavata Runa Mattu Vruddhi
Bhoogola Sangraha
Bhoogola Vivruti
Dasamarga
Dasha Prakarna (Sarvamoola)
Devapooja Paddati
Dharma Shastra Darpana
Dharmika Prasnottaramalika – Part 1
Dheerendra Sushilendra Stotra Pada
Dhrushtanta Shatakam
Ekadashi Mahatme
Gadyamanjari
Gorebal HanumantaRayaru
Guruparampara Dandaka
GurushamasundaraVittalara Krutigalu
Gurustotradalli Tatva Gnana
Hampi Dasa Sampattu
Hanuma Madhwa Bheemaru
Haridasara Bayalatagalu
Haridasaru Khanda Gurusarvabhoumaru
Haridasa Stotra Padagala Sangraha
Harikathamrutasara Sangraha
Harivayustuti
Hyd Kar Adhunika Dasa Sahitya
Ikuracharya Pravachanasar
Janapriya Bhajanasamputa
JAgannatha Dasaru
Jeevakartutva Vichara
Jitamitraru
Jyotishya Parijata
Kalanirnayaprakarana

41. Kannada Lipi Vikasa
42. Karnataka Haridasaru
43. Katakopanishat
44. Keshavadi Rupagala Varnane
45. KrishnaCharitraManjari
46. Krishnadevaraya kalada Vaishnava Devalayagalu
47. Madhwamata
48. MAdhwamatagala Shashanagalu 1 & 2
49. Madhwara aparichita krutigalu
50. Madhwa Mantra Vishwa Kosha
51. Mahatapaswi Sri Raghavendra Teertharu
52. Mantralaya Yatre
53. Mohanadasaru
54. Moolarama
55. Mukhyaprana Mahimavaibhava
56. Mulagedda Mantralaya
57. Naradeeya Shiksha
58. Narayana shabdartha nirvachana
59. Nitya pathana suladigalu
60. Nrasimha champoo
61. Nyayasudha parimala prasara
62. Omkara Gayatri Sarasangraha
63. Pancharatnagalu
64. Papakondu chikitse
65. Pashandamatakhandana
66. Pranesha Dasarayara Charitre
67. Prasadayoga
68. Prashnottara Malikastotra
69. Pundareeka
70. Raghavendra Karunalahari
71. Raghavendra Grantha Muktavali
72. Raghavendra Gurustotra
73. Raghavendra Viijaya 1 & 2
74. Raghavendraguru Stavanashtakam
75. RamacharitraManjari
76. ShaivasaraswaKhandana
77. Shodasha Prakarna
78. Shurpalaya Kshetra Mahime
79. Sraddha Prakarna
80. Stotra Sangraha

81. Suladigala ondu adyayana
82. Sundaravittaladasara Krutigalu
83. Sushameendra Vaijayantimala
84. Sushameendra Teertha Stavana Malika
85. Sushaleendra Vijaya
86. Taittariyopanishat
87. Tande Vijayaraya
88. Tantra Deepika
89. Tatwa Sankhyana
90. Tulasidala
91. Tyagaraja Prahlada Bhakti Vijaya
92. VadeendraTeertha Kruti Manjari
93. Varada Prahallada Hari Vittala DasaraKeerthanegalu
94. Varadendra Vittala Dasara Keerthanegalu
95. Varadendra Teerthara melina Stotramala Keerthanegalu
96. Varadesha Vittala Dasaru
97. Vasudheendra Teertha Samputa
98. Vijaya Vaibhava
99. Vishnu Tatva Vinirnaya Dalli Hrudaruta Sruti Vakhyagalu
100. Vishnustuti Vyakhyana
101. Vrata Muktavali
102. Vyasaraja Stotra
103. Vyasayogi Charitram
104. Yogeendra Taravali
[/fusion_tab][/fusion_tabs]