Publications

Below, is a list of books published by Shree Mutt in Sanskrit

 1. Abhanaka Jagannatha
 2. Advaita Shiksha
 3. Adyasutrartha Manjari
 4. Adaytma Navaneetam
 5. Ahnika Prakarna
 6. Anumadhwa Vijayaha
 7. AnuvyakhyanyayaVivarana Sambandha Deepika
 8. Bhagavadgeeta (Anvayaprakashika)
 9. Bhagavata (Mandanandanee)
 10. Bhagavata Choornika
 11. Bhagavatam Madhwabhushanam
 12. Bhagavata Mahimasangraha
 13. Bhagavata Vishayanukramanika
 14. Bhatta Sangraha
 15. Bhoogola Sangraha
 16. Chakra Meemamsa
 17. Chakravala Prabanda
 18. Chandrika Mandanam
 19. Chatwara Dwitva Prabhandaha
 20. Devaraja Stuti
 21. Dheerendra Teertha Krutimanjaree
 22. Dwaitatatva Deepanam
 23. Dwadasha Stotram
 24. Gayatrisara Sangraha
 25. Geeta Bhashya
 26. Geetartha Sangraha
 27. Geeta Tatparyanirnayam
 28. Geetavyakhyana Sangraha 8 Adyaya
 29. Guruguna Stavanam (Dheerendraru)
 30. Guruguna Stvanam (Vasudendraru)
 31. Gurupadokti Samarthanam
 32. Jaimineeya Nyayamala
 33. Jaya Ghoshanam
 34. Kala Nirnaya Prakaranam
 35. Katha Lakshanam
 36. Kavisarvabhouma Kavitakoushalam
 37. Lakshmee Narayanasamputa
 38. Madhwasiddhanta Saroddhara
 39. Madhwatantra Mukhabhooshanam
 40. Madhwa Matam

41. Madhwamukhalankara
42. Madhwa Tatwasutram
43. Manasa Smruti
44. Manimanjari moola
45. Manimanjari Sateeka
46. Meemamsa Nayadarpana
47. Mukhura
48. Narayanashabdartha Nirvachanam
49. Nayamanjaree
50. Nityadwivachana Shabdanirnaya
51. Narasimha stuti
52. Nyaya Muktavali
53. Nyayadhva Deepika
54. Nyayamrutam
55. Nyayamruta Vyajanam
56. Nyayasudha Mangala Shloka
57. Padarthasangraha
58. Padmanabhateertha Samputa
59. Panduranga Mahatmyam
60. Paribhashendu Shekhara (Tripadaga)
61. Poornabodha Champoo
62. Prabanda Shatkam
63. Pramana Meemamsa
64. Pranapooja Paddati
65. Purushasuktam
66. Raghavendra Vijaya 3 & 4
67. Raghavendra Stotram
68. Raghavendra Vijaya Moola
69. Raghavendra Vijaya Vyakhyana
70. Raghavendra Vijayakathasara
71. Ramadandaka
72. Ramagunavalihi
73. SadacharaSmruti
74. Sadachara SmrutiDeepika
75. Sadana Deepika
76. Samskruta Patrikajala
77. Samskruta Vangmaya Vishwakosha
78. Sannyaya Ratnavali
79. Sarvasiddantasarasaravivechana
80. Sattarkadeepavali

81. Shaharaja Vishayanantara Prasanga
82. Shodasha Prakarana
83. Shrutyarthasaraha
84. Sradha Prakarna
85. Srimad Bhagavatam Ekadasha
86. Srimanyayasudha 1 to 15 Vol
87. Srimanyayasudha (Bindhu)
88. Srinivasa Champu
89. Stotra Sangraha
90. Sudharmendra Mahodaya
91. Shwetaswataropanishat
92. Taittariyopanishatbhashya
93. Tantrasara Sangraha
94 Taratamya Prakashika
95. TarkasangrahaShabdabodha
96. Tatparyachandrikakuchodya Kutara
97. Tatwa Sankyanam
98. Tatwasara Sangraha
99. Tureeyashiva Khandanam
100. Ubhayo Nochiti
101. Vadamalika
102. Vedapurusheyatwavada
103. Vishnubhagavata Padodaka Prasana Krama Nirnaya
104. Vishnutatwavinirnayaha
105. VyasatatvagnaTeertha Samputa
106. Yamakabharatam
107. Yatipranavakalpa
108. Geeta Bhashya (Padmanabhatee)
109. Vasudendra Teerthasamputa
110. Nyayamanjaree

Below, is a list of books published by Shree Mutt in Kannada

 1. Abhinava Pranesha Vittala Suladigalu
 2. Acharya Madhwara Tatvavada
 3. AnandaVittalara Krutigalu
 4. AnumadhwaVijaya
 5. Appannacharya Krutimanjari
 6. Askihalada Govindadasaru
 7. BadarayanaVittala Dasara Krutigalu
 8. Bhagavadgeeta Kannadanuvada
 9. Bhagavadgeeta Saroddhara
 10. Bhagavata Runa Mattu Vruddhi
 11. Bhoogola Sangraha
 12. Bhoogola Vivruti
 13. Dasamarga
 14. Dasha Prakarna (Sarvamoola)
 15. Devapooja Paddati
 16. Dharma Shastra Darpana
 17. Dharmika Prasnottaramalika – Part 1
 18. Dheerendra Sushilendra Stotra Pada
 19. Dhrushtanta Shatakam
 20. Ekadashi Mahatme
 21. Gadyamanjari
 22. Gorebal HanumantaRayaru
 23. Guruparampara Dandaka
 24. GurushamasundaraVittalara Krutigalu
 25. Gurustotradalli Tatva Gnana
 26. Hampi Dasa Sampattu
 27. Hanuma Madhwa Bheemaru
 28. Haridasara Bayalatagalu
 29. Haridasaru Khanda Gurusarvabhoumaru
 30. Haridasa Stotra Padagala Sangraha
 31. Harikathamrutasara Sangraha
 32. Harivayustuti
 33. Hyd Kar Adhunika Dasa Sahitya
 34. Ikuracharya Pravachanasar
 35. Janapriya Bhajanasamputa
 36. JAgannatha Dasaru
 37. Jeevakartutva Vichara
 38. Jitamitraru
 39. Jyotishya Parijata
 40. Kalanirnayaprakarana

41. Kannada Lipi Vikasa
42. Karnataka Haridasaru
43. Katakopanishat
44. Keshavadi Rupagala Varnane
45. KrishnaCharitraManjari
46. Krishnadevaraya kalada Vaishnava Devalayagalu
47. Madhwamata
48. MAdhwamatagala Shashanagalu 1 & 2
49. Madhwara aparichita krutigalu
50. Madhwa Mantra Vishwa Kosha
51. Mahatapaswi Sri Raghavendra Teertharu
52. Mantralaya Yatre
53. Mohanadasaru
54. Moolarama
55. Mukhyaprana Mahimavaibhava
56. Mulagedda Mantralaya
57. Naradeeya Shiksha
58. Narayana shabdartha nirvachana
59. Nitya pathana suladigalu
60. Nrasimha champoo
61. Nyayasudha parimala prasara
62. Omkara Gayatri Sarasangraha
63. Pancharatnagalu
64. Papakondu chikitse
65. Pashandamatakhandana
66. Pranesha Dasarayara Charitre
67. Prasadayoga
68. Prashnottara Malikastotra
69. Pundareeka
70. Raghavendra Karunalahari
71. Raghavendra Grantha Muktavali
72. Raghavendra Gurustotra
73. Raghavendra Viijaya 1 & 2
74. Raghavendraguru Stavanashtakam
75. RamacharitraManjari
76. ShaivasaraswaKhandana
77. Shodasha Prakarna
78. Shurpalaya Kshetra Mahime
79. Sraddha Prakarna
80. Stotra Sangraha

81. Suladigala ondu adyayana
82. Sundaravittaladasara Krutigalu
83. Sushameendra Vaijayantimala
84. Sushameendra Teertha Stavana Malika
85. Sushaleendra Vijaya
86. Taittariyopanishat
87. Tande Vijayaraya
88. Tantra Deepika
89. Tatwa Sankhyana
90. Tulasidala
91. Tyagaraja Prahlada Bhakti Vijaya
92. VadeendraTeertha Kruti Manjari
93. Varada Prahallada Hari Vittala DasaraKeerthanegalu
94. Varadendra Vittala Dasara Keerthanegalu
95. Varadendra Teerthara melina Stotramala Keerthanegalu
96. Varadesha Vittala Dasaru
97. Vasudheendra Teertha Samputa
98. Vijaya Vaibhava
99. Vishnu Tatva Vinirnaya Dalli Hrudaruta Sruti Vakhyagalu
100. Vishnustuti Vyakhyana
101. Vrata Muktavali
102. Vyasaraja Stotra
103. Vyasayogi Charitram
104. Yogeendra Taravali

Below is a list of books published by Shree Mutt, in Telugu

 1. Devapoojapaddati
 2. Duritapaharastotramu
 3. Geetabhavamu
 4. Gurugunastvanamu
 5. Harikathamrutasara Vyakhyanamu
 6. Kalanirnayaprakaranamu
 7. Kaliyuga Kalpataru 1 & 2
 8. KrishnacharitraManjari
 9. Lakhmishobhanamu
 10. Madhwamatamu
 11. Mahabharata Sourabhamu

12. Mahabharata Tatparya Nirnaya (Bhava Sangraha)
13. Mantralaya Muneendralu
14. Pavanasuktamu
15. Purushasukta Hiranya Garbhasuktamu
16. Raghavendra Mathagatarchagatikrama
17. Raghavendra Stotra Punaccharanamu
18. Raghavendra Vishistasta Mariyu Suprabhatam
19. RamacharitraManjari
20. Raghavendra Stotramu
21. Venkatesha Stotramu
22. Stotra Sangrahamu

List of English books published by the Mutt

 1. Bhagavadgeeta
 2. Bhagavad Geeta
 3. Compendium on controversial drugs
 4. Convocation addresses in India
 5. Dvaita Vedanta
 6. MAdhwa Vedanta
 7. Madhwas Philosophy
 8. Management Indian Ethos
 9. Raghavendra Teertharu
 10. Raghavendra Vijaya
 11. Rugveda Mantras
 12. Srimanyayasudha
 13. Ushaharana – Kavya

Books in Tamil by Shree Mutt

 1. Duritapaharastotra
 2. Haribhaktasara
 3. Jagannatha Dasara Krutigalu
 4. Tatwasuvvali
Empty tab. Edit page to add content here.

For copies of any of the above mentioned books, please write to

Sri Raghavendra Swamy Mutt
Sri Gurusarvabhouma Sanskrit Vidyapeetha
Mantralayam – 518345
Kurnool Dist., Andhra Pradesh, India

Cell No : +91-94400 77293 / +91-9030873166

Timings : 9AM to 12 noon and 2PM to 5PM

Email : sgsvidyapeetha@gmail.com