vaikunta ekadasi

January 9, 2017

Vaikunta Ekadasi

H.H. Swamiji visited the Venkataramana Devasthana at Mantralayam. Rayaru has installed the Lord Venkateshwara here.