Gratha learning

August 24, 2020

Nitya Rayara Grantha Parichaya – Adi Shlokas

Ramacharitramanjari ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಜಾತೋ ದಶರಥನೃಪತೇ ರಾಮನಾಮಾ5ಥ ನೀತೋವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇಣ ಮಂತ್ರಾಹೃದನುಜಸಹಿತಃ ತಾಟಕಾಂ ಘಾತಕೋಠಸ್ತಮ್‌ ।ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹತ್ವಾ ನಿಶಿಚರನಿಕರಂ ಯಜ್ಞಪಾಲೋ ವಿಮೋಚ್ಯಾ-ಹಲ್ದಾಶಾಪಂ ಚ ಭಂಕ್ತ್ವ ಶಿವಧನುರುಪಯನ್‌ ಜಾನಕೀಂ ನಃ ಪ್ರಸೀದೇತ್‌ ॥ 1 ॥ శ్రీమాన్ […]
September 7, 2020

Vidvatparijenyamahavishesha

Sri Appannacharya, in his Raghavendra Stotra, describes Rayaru as a scholar amongst scholars,ie; it takes great proficiency for scholars to truly understand Rayaru’s skill & intellectual […]
September 23, 2020

Purushottama Yoga

English Purushottama yoga – Simplified As most of you know this month is Adhikamasa according to lunar calendar and the niyamaka for this month is Sri […]