Life Song of Sridha Vittala Dasaru

Chaturmasa – all about it!
July 20, 2021
Shree ShreedhaVittala Dasaru
July 20, 2021

Life Song of Sridha Vittala Dasaru

ಫಲಸ್ತುತಿ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಜಗನ್ನಾಥಾರ್ಯ ಸೇವಕಂ|
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪದ ಸದ್ಭಕ್ತಂ ವಂದೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದವಿಟ್ಠಲಂ||

phalastuti pravaktāraṃ jagannāthārya sevakaṃ|
śrī kṛṣṇa pada sadbhaktaṃ vaṃdĕ śrī śrīdaviṭṭhalaṃ||

On this auspicious Aradhana day of Sri Sridha Vittala Dasarayaru, let us look at the relationship between Sri Mantralaya Prabhugalu, Sri Jagannatha Dasaru, and Sri Sridha Vittala Dasaru.

MoolaShankukarnaBrihaspati AcharyaSomamsha
BirthsPrahlada
Bahlika
Sri Vyasarajaru
Sri Raghavendra Teertharu
Sahlada
Shalya
Kundappa
Purandara Dasara Son
Jagannatha Dasaru
Seven more births
Ahladha
Appanacharya
Benakappa Karjagi
Dasappa (Sridha Vittala Dasaru)
Sri Swamiraya (Guru Jagannatha Dasaru)
AveshaVayu DevaruApana VayuSamana Vayu
It is believed that all three were siblings and children of Hiranya Kashiyapu

During his young age Karjagi Dasappa strayed from the path of dharma and leading a lavish and materialistic life due to prarabdha. Rayaru being karunamayee wanted to uplift his younger sibling in his previous birth ordered (thru Swapna) Sri Jagannatha Dasaru to visit Karjagi and direct Dasappa to fall in line and follow the Dharma marga as prescribed by Srimadanandateertha bhagavatpadacharya. 

Sri Jagannatha Dasaru and his parama shisya Sri Pranesha Dasaru visited Karjagi and performed Puja to Sri Narahari in Dasappa’s house. Dasappa was not interested in these activities. However, he made himself present for partaking prasada of lord, at that moment based on Sri Jagannatha Dasaraya’s order Sri Pranesha Dasaru sang this song:

ಆದದ್ದಾಯಿತು ಇನ್ನಾದರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯೊ ಪ್ರಾಣಿ|

ಈ ದುರ್ನಡತಿಂದ್ಹೋದರೆ ಇಹ ಪರದಿ ಮೋದವೆಂದಿಗೂ ಕಾಣೆ ಪ್ರಾಣಿ||ಪ||
ನೆಲಾ ಸತಿ ಧನದೊಳಾನವರತ ಹುಳಾಗಿ ಇರುವ್ಯೆಲ್ಲೋ|
ಹಲಾ ಪಿಡಿದು ವಿಧಿ ಕುಲಾಚರಣೆ ಬಿಡೆ ಪಲಾ ತರುವರ್ಯಲ್ಲೋ||
ಸ್ಥಳಾಸ್ಥಳರಿಯದೆ ಕಲಾಪಮಾಡೆಘಕೊಳಾಗುವುದು ಸಲ್ಲೋ|
ಎಲಾ ಕೇಳುವಂತಿಲಾ ಮಾತ್ರ ನೀ ಗೆಲಾಹ ಬಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಣಿ||೧||

ಶಿಲಾದಿ ವಿಗ್ರಹ ಥಳಾಸೆ ಹರಿ ಯೆಂಬೆಲಾ ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳೋ|
ಚಲಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಪದಗಳಾ ರ್ಚಿಸದಲೆ ಮಲಾ ತಿನುತಿಹ್ಯಲ್ಲೋ||
ಕಳಾ ಬಿಡದಿರೆ ಅನಿಳಾನ ಹರಿ ಮನಿಮೊಳಾಗಿಹುದಲ್ಯೋ|
ನಳಾ ಭರತ ಮುಖ ಇಳಾಣ್ಮರಂದದಿ ಭಲಾ ಎನಿಸಲಿಲ್ಯೋ ಪ್ರಾಣಿ||೩||

ಬಿಲಾ ಸೇರಿ ತಲಿ ಕೆಳಾಗೆ ತಪಿಸಲು ಫಲಾ ಲೇಸಿತಿಲ್ಯೋ|
ಖಳಾರಿ ದಿನ ಬಿಂದ್ಜಲಾ ಕೊಳ್ಳನೆಂ ಛಲಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಯೋ||
ಬಲಾದರದಲಿಂ ತುಲಾದಿ ಸ್ನಾನ ಮೊದಲಾದ ವ್ರತವಲ್ಲೋ|
ಬಲಾರಿನುತ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಟ್ಠಲನ ಬಲಾಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಣಿ||೩||

This was the turning point in Dasappa’s life, he prostrated at the feet of Sri Jagannatha Dasaru and prayed for mercy. Next day, Sri Jagannatha Dasaru did puja kainkarya to Lord Narahari and gave Teertha to Dasappa.  The first teertha sip destroyed all the sins of Dasappa, second teertha gave him his memory of his previous births and the reason why daasaru visited him, the third teertha gave all the knowledge of all shastras and sarvamoola.

Later during this visit, Sri Jagannatha Dasaru gave Ankita to Dasappa as Sridha Vitalla and penned this song:

ಶ್ರೀದವಿಠಲ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ।
ನೀ ದಯಡಿ ಒಲಿದು । ನಿ ।
ತ್ಯದಲಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ।। ಪ ।।

ಚಿಕ್ಕ ತನದಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಲಿದು । ಪೆಸ ।
ರಿಕ್ಕಿ ಕರೆದರು ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದೂ ।
ಅಕ್ಕರದಿ ಒಲಿದು ಭವ ದುಃಖಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ ।
ಮಕ್ಕಳನು ತಾಯಿ ಸಲಹುವ ತೆರದಿ ಸಂತೈಸು ।। 1 ।।

ಸುಕನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಭಕುತಿ ತತ್ಕಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ।
ಯುಕುತಿವಂತರ ಸಂಗ ಸುಖವನಿತ್ತು ।
ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳ ವೈದಿಕವೆನಿಸು ಒಲಿದು । ದೇ ।
ವಕಿ ತನಯ ನಿನ್ನವರ ಮುಖದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನದಿ ।। 2 ।।

ಮಾತರಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಸುರೇತರಾಂತಕನೇ । ಪುರು ।
ಹೂತ ನಂದನ ಸುಖ ನಿರಾತಂಕದಿ ।
ನೀ ತೋರು ಮನದಿ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಒಲಿದು ।
ಹೋತಾಹ್ವಗುರು ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ಬಂಧು ।। 3 ।।

Sri Sridha Vittala Dasaru wrote many keertane, pada, suladis, and lavanis.  However, around 70 of them are available and needs further research.  He also wrote the Phalashruthi for Harikathaamruthasara the Kannada magnum opus of Sri Jagannatha Dasaarya.

One of the famous songs on the glory of serving Guru Rayaru is penned by Sri Sridha Vittala daasaru and it is:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಯರ ಸೇವಿಸಿರೊ ಸೌಖ್ಯದಿ ಜೀವಿಸಿರೊ || ಪ ||

ವಾಸೋತ್ತುಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲೆ ನಿಂತು ವಸುಧೆಯೊಳು ಬಂದು || ಅ. ಪ ||

ಆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕರ ಸರೋಜ ಸಂಜಾತ ವಸುಧೆಯೊಳು ಪುನೀತಾ
ದಾಶರಥಿಯ ದಾಸತ್ವವ ತಾನೂಹಿಸಿ ದುರ್ಮತಿಗಳ ಜಯಿಸಿ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಈ ಸಮೀರಮತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ನಿಂದಕರನು ನೀಗಿ ಭೂಸುರರಿಗೆ
ಸಂಸೇವಸಹಾಚರಣೀ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕರುಣಿ ||1||

ಕುಂದದೆ ವರ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಾ ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾ
ಸಂದರುಶನದಿಂದಲಿ ಮಹತ್ಪಾಪ ಪರಿದೋಡಿಸಲಾಪಾ
ವೃಂದಾವನ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಜಲಪಾನ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸೋಪಾನ
ಮಂದ ಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ದೊರೆಯದಿವರ ಸೇವಾ ಶರಣರ ಸಂಜೀವಾ ||2||

ಶ್ರೀದವಿಠ್ಠಲನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಾತ್ರಾ ಸಂಸ್ತುತಿಸಿದ ಮಾತ್ರಾ
ಮೋದಬಡಿಸುವ ತಾನಿಹಪರದಲ್ಲಿ ಈತಗೆ ಸಮರೆಲ್ಲಿ
ಮೇದಿನಿಯೊಳಗಿನ್ನರಸಲು ಕಾಣೆ ಪುಸಿಯಿಲ್ಲೆನ್ನಾಣೆ
ಪಾದಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದವನೆ ಪಾಪಿ ನಾ ಪೇಳ್ವೆನು ||3||

Naraprasanna Vittala
Naraprasanna Vittala
Upendran Boovaraha (Naraprasanna Vittala Dasa), belongs to a family-based in Erode. He is undergoing Dvaita shastra education various scholars. Upendra has written many devaranamagalu with the ankitha as NaraPrasannaVittala (which he got from Sri Vishwesha Tirtharu through Swapna, in the year 2015). Upendra works in a private company in Bengaluru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: