madhvacharya

July 29, 2020

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ

ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ|ಆನಂದತೀರ್ಥಂ ಅತುಲಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ|| ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಪರಾಜಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಯಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಣಿಮಂತ ಮೊದಲಾದ ಅತಿ ದುರಾತ್ಮರು ರಚಿಸಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದುಷ್ಟ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಲೇ […]