rayaru

September 10, 2020

Is Sri Raghavendra Swamiji God?

Many of us visit temples either on routine off and on or on special occasions. We visit Balaji temple and pray to Balaji. Visit Hanuman temple […]
September 17, 2020

What if we worship Raayaru as God?

We have seen in the previous discussion that Sri Raghavendra Swamiji is not God. Let us now try to understand what happens if we treat him […]
September 19, 2020

ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೊ…

“ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಃ ಸಕಾಲಪ್ರದಾತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಹಾಗೆ, ರಾಯರು ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಿದ್ದಂತೆ. “ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೊ ರಾಯರ ಪಾದ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೊ,ನಂಬಿದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ತಾನಾಗಿಹಂಬಲಿಸಿದ ಫಲ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವರ” ಎಂದು […]
September 26, 2020
31 08

ಜೀಯಾ ನೀನಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನಾರು ಕಾಯ್ವರೋ

“ಗರುಡ ವಾಹನ ರಂಗ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ, ಶರಣರ ಪಾಲಿಸುತ ಇರುತಿಪ್ಪನು ಇಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ರಾಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಕೂಡಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ರಾಯರ ಸೇವೆಯು ನಾರಾಯಣನ ಸೇವೆ. ರಾಯರು ಕರುಣೆವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ತಾನಾಗೇ ನಾರಾಯಣನ ಕರುಣೆಯಾದಂತೆ.  “ನಾನ್ಯಾಕೆ […]