|| Sriman Moola Ramo Vijayate ||
|| Sri Gururajo Vijayate ||
Guruparampara
01 Madwacharyaru
ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ತಾಗುರವ: ಸಾಕ್ಷಾದಿಷ್ಟ೦ ದೈವ೦ ಶ್ರೀಯ:ಪತಿ: ಆಚಾರ್ಯಾ: ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾ: ಸ೦ತುಮೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ||
02 Padmanabha Teertharu
ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕೃತ೦ ಭಾಷ್ಯಾಮಾದೌ ತದ್ಭಾವಪೂರ್ವಕ೦ ಯೋ ವ್ಯಾಕರೋನ್ನಮಸ್ಮೈ ಪದ್ಮನಾಭಾಖ್ಯ ಯೋಗಿನೇ ||
03 Narahari teertharu
ಸಸೀತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಕೋಶೇ ಗಜಪತೇ ಸ್ಥಿತಾ ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ ನೃಹರಿ ಭಿಕ್ಷವೇ ||
04 Madhava Teertharu
ಸಾಧಿತಾಖಿಲ ಸತ್ತತ್ವ೦ ಬಾಧಿತಾಖಿಲ ದುರ್ಮತ೦ ಬೊಧಿತಾಖಿಲ ಸನ್ಮಾರ್ಗ೦ ಮಾಧವಾಖ್ಯ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
05 Akshobhya Teertharu
ಯೋ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿಪಿನ೦ ತತ್ವಮಸ್ಸಿನಾಛ್ಛಿನತ ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಯ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ||
06 Jayateertharu
ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಕಾಮಧೇನುರ್ನ: ಕಾಮಿತಾರ್ಥನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಸೇವೇ ತ೦ ಜಯಯೋಗೀ೦ದ್ರ೦ ಕಾಮಬಾಣಚ್ಚಿದಂ ಸದಾ ||
07 Vidhyadirajaru
ಮಾದ್ಯದದ್ವೈತ್ಯ೦ಧಕಾರ ಪ್ರದ್ಯೋತನಮಹರ್ನಿಶ೦ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸುಗುರು೦ ಹೃದ್ಯಾಮಿತ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
08 Kaveendra Teertharu
ವೀ೦ದ್ರಾರೂಢ ಪದಾಸಕ್ತ೦ ರಾಜೇ೦ದ್ರ ಮುನಿಸೇವಿತ೦ ಶ್ರೀ ಕವೀ೦ದ್ರ ಮುನಿ೦ ವ೦ದೇ ಭಜತಾ೦ ಚ೦ದ್ರ ಸನ್ನಿಭ೦ ||
09 Vageesha Teertharu
ವಾಸುದೇವ ಪದದ್ವ೦ದ್ವ ವಾರಿಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ೦ ಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕುಶಲ೦ ವಾಗೀಶ ಯತಿಮಾಶ್ರಯೇ ||
10 Ramachandra Teertharu
ದ್ಯುಮಣ್ಯಬೀಜನಾಬ್ದಿ೦ದು೦ ರಾಮವ್ಯಾಸಪದಾರ್ಚಕ: ರಾಮಚ೦ದ್ರ ಗುರುರ್ಭ್ರುಯಾತ್ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕ: ||
11 Vibhudhendra Teertharu
ಅಕೇರಲ೦ ತಥಾ ಸೇತು೦ ಮಾಗ೦ಗ೦ ಚ ಹಿಮಾಲಯ೦ ನಿರಾಕೃತಾದ್ವೈತ ಶೈವ೦ ವಿಭುದೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
12 Jitamitra Teertharu
ಸಪ್ತರಾತ್ರ೦ ಕೃಷ್ಣವೇಣ್ಯಾ ಮುಶಿತ್ವಾ ಪುನರುಥ್ಥಿತ೦ ಜಿತಾಮಿತ್ರ ಗುರು೦ ವ೦ದೇ ವಿಭುದೇ೦ದ್ರ ಕರೋದ್ಭವ೦ ||
13 Raghunandana Teertharu
ಪರೈರಪಹೃತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಗುರ್ವನುಗ್ರಹಾತ್ ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ರಘುನ೦ದನ್ ಭಿಕ್ಷವೇ ||
14 Surendra Teertharu
ಯಶ್ಚಕಾರೋಪವಾಸೇನ ತ್ರಿವಾರ೦ ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ೦ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಯತೀ೦ದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇ೦ದ್ರ ತಪಸ್ವಿನೇ ||
15 Vijayeendra Teertharu
ಭಕ್ತಾನಾ೦ ಮಾನಸಾ೦ ಭೋಜಭಾನವೇ ಕಾಮಧೇನವೇ ಭಜತಾ೦ ಕಲ್ಪತರವೇ ಜಯೀ೦ದ್ರ ಗುರವೇ ನಮ: ||
16 Sudheendra Teertharu
ಕುಶಾಗ್ರಮತಯೇ ಭಾನುದ್ಯುತಯೇ ವಾದಿ ಭೀತಯೇ ಆರಾಧಿತ ಶ್ರೀಪತಯೇ ಶ್ರೀಸುಧೀ೦ದ್ರ ಯತಯೇ ನಮ: ||
17 Rayaru
ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾ೦ತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೇ೦ದೀವರೇ೦ದವೇ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಗುರವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯ೦ತ ದಯಾಲವೇ ||
18 Yogeendra Teertharu
ಸಾ೦ದ್ರಬೊಧಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿಸ್ತ೦ದ್ರ ಮನಸೇ ಹರೌ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಯೋಗೀ೦ದ್ರ ಯೋಗಿನೇ ||
19 Surindra Teertharu
ರಾಘವೇ೦ದ್ರಾರ್ಪಿತಧಿಯೇ ಯೋಗೀ೦ದ್ರಾರ್ಪಿತ ಸೂನವೇ ಶ್ರೀಮತ್ಸೂರೀ೦ದ್ರ ಯತಯೇ ಸುತಪೋನಿಧಯೇ ನಮ:
20 Sumateendra Teertharu
ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಮತಾ೦ಬೊಧಿ ಪೂರ್ಣೇ೦ದುಮಕಲ೦ಕಿನ೦ ಸುಜನಾ೦ಬುದಿಭಾಸ್ವ೦ತ೦ ಸುಮತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
21 Upeendra Teertharu
ಕೃಪಾರಸಾಮೃತಾ೦ಬೊಧಿಮಪಾರಮಹಿಮಾನ್ವಿತ೦ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ತಪೋಮೂರ್ತಿ೦ ಉಪೇ೦ದ್ರಗುರುಪು೦ಗವ೦ ||
22 Vadeendra Teertharu
ವ೦ದಾರುಜನಸ೦ದೋಹ ಮ೦ದಾರುತರು ಸನ್ನಿಭ೦ ವೃ೦ದಾರಕ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ವ೦ದೇ ವಾದೀ೦ದ್ರ ದೇಶಿಕ೦ ||
23 Vasudhendra Teerharu
ವಸುಧಾತಲ ವಿಖ್ಯಾತ೦ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವ೦ ವೇದವೇದಾ೦ಗ ಚತುರ೦ ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
24 Varadendra Teertharu
ವಾದೇವಿಜಯಶೀಲಾಯ ವರದಾಯ ವರಾರ್ಥಿನಾ೦ ವದಾನ್ಯ ಜನಸಿ೦ಹಾಯ ವರದೇ೦ದ್ರಾಯ ತೇ ನಮ: ||
25 Dheerendra Teertharu
ಧರಣಿಮ೦ಡಲೇಖ್ಯಾತ೦ ಧೈರ್ಯಾದಿಗುಣಬೃ೦ಹಿತ೦ ಧೀಕೃತಾಶೇಷವಾದೀಭ೦ ಧೀರಸಿ೦ಹ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
26 Bhuvanendra Teertharu
ಭೂದೇವ ವ೦ದ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜ೦ ಭೂತಿಮ೦ತಮಭೀಷ್ಟದ೦ ಭೂತಲೇ ಸಾಧುವಿಖ್ಯಾತ೦ ಭುವನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||
27 Subhodhendra Teertharu
ಸುಧಾಸೇವಾಸಮೂದ್ಭೂತಾ ಸುಖಸ೦ವಿತ್ಸುಮಾಶ್ರಮ೦ ಸುಜನಾಭೀಷ್ಟದಾತಾರ೦ ಸುಭೋದೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||
28 Sujanendra Teertharu
ಸುಯುಕ್ತಿಜಾಲಸಹಿತ೦ ಸುಜನಾಮೋದಕಾರಿಣ೦ ಸುರೋತ್ತಮ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ಸುಜನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||
29 Sugnanendra Teertharu
ಸುಧಾಸಾರಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞ೦ ಸುರದ್ರುಮಸಮ೦ಸತಾ೦ ಸುರಾಧಿಪ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ಸುಜ್ಞಾನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
30 Sudharmendra Teertharu
ಸುಧಾ೦ಶುಮಿವ ಸ೦ಭೂತ೦ ಸುಜ್ಞಾನೇ೦ದ್ರ ಸುಧಾ೦ಬುಧೌ ಸುಧೀಸ೦ದೋಹಸ೦ಸೇವ್ಯ ಸುಧರ್ಮೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
31 Sugunendra Teertharu
ಸುಧರ್ಮೇ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋಥ್ಥ೦ ಸುವಿದ್ವನ್ಮಣಿರಾಜಿತ೦ ಸುಮೃಷ್ಟಾನ್ನಪ್ರದಾತಾರ೦ ಸುಗುಣೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
32 Supragnendra Teertharu
ಸುಧಾಜಿಜ್ಞಾಸಯಾ ಸರ್ವಸುಬುಧಾನ೦ದದಾಯಕಾನ್ ಸುಪ್ರಜ್ಞೇ೦ದ್ರಮುನಿ೦ ವ೦ದೇ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ಮಮ ||
33 Sukruteendra Teertharu
ಸುವಿದ್ವತ್ಕಮಲೋಲ್ಲಾಸ ಮಾರ್ತಾ೦ಡ೦ ಸುಗುಣಾಕರ೦ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಸಕ್ತ ಹೃದಯ೦ ಸುಕೃತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
34 Susheelendra Teertharu
ಸುಧಾದ್ಯಮಲಸದ್ಬೋಧ೦ ಸುಕೀರ್ತಿವಿಲಸದ್ದಿಶ೦ ಸುಧೀಸ೦ಸ್ತುತ್ಯಸುಗುಣ೦ ಸುಶೀಲೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
35 Suvrateendra Teertharu
ಸುಶೀಲೇ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥ೦ ಸುಶಾ೦ತ್ಯಾದಿಗುಣಾರ್ಣವ೦ ಸುಧಾಪ್ರವಚನಾಸಕ್ತ೦ ಸುವ್ರತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
36 Suyameendra Teertharu
ಸುಖತೀರ್ಥ ಮತಾಬ್ದೀ೦ದು೦ ಸುಧೀ೦ದ್ರಸುತಸೇವಕ೦ ಸುಧಾಪರಿಮಳಾಸಕ್ತ೦ ಸುಯಮೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||
37 Sujayeendra Teertharu
ಸುಯಮೀ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥ೦ ಸುವಿದ್ಯಾಬೋಧಕ೦ ಸದಾ ಸುಮೂಲರಾಮ ಪೂಜಾಢ್ಯ೦ ಸುಜಯೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||
38 Sushameendra Teertharu
ಸುಧೀಜನಸುಮಂದಾರಂ ಸುಧೀಂದ್ರಸುತಸುಪ್ರಿಯಮ್ ಸುಶಮೀಂದ್ರಗುರುಂ ವಂದೇ ಸುಜಯೀಂದ್ರಕರೋದ್ಭವಮ್ ||
39 Suyateendra Teertharu
ಸುಶಮೀಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಪ್ರಿಯಂ ಸುಯತೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚನೆ ರತಮ್ ||
x

Kind attention to all devotees visiting Mantralayam

 • Cancellation or refund is not allowed

 • Devotee is allowed to book a maximum of two rooms per login ID per month.

 • Devotee will have a 2-hour grace period after check-in time mentioned during booking to complete the check-in.

 • Rooms will not be allotted to single person(as per police instructions) Such bookings will be cancelled and amount will not be refunded

 • All rooms can accommodate two adults.

 • No extra bed or bedding will be provided

 • All rooms are housed in different blocks within a distance of about 300mtrs from matha

 • The devotees may book the rooms 60 days in advance and atleast minimum 3days in advance
x
 • Please make sure you're in traditional Indian dresses while visiting Mantralaya for Seva

 • If for whatever reason, you're unable to visit mantralayam on the day of seva, archakas will perform seva sankalpa with details furnished by you during Seva booking

 • Prasada for kanakamahapooja and above will be couriered

 • Please note seva timings : Panchamrutha Abhisheka Starts At 7:00 AM, Padapooja Starts At 7.45 A.M, Bangaru Pallaki Seva Starts At 9.30 A.M, Evening Rathosava Sevas Starts At 7.30 P.M
Daily Seva
Abhishekam, Hastodaka, Ratha Seva etc...
Samoohika Seva
Sri Satyanarayana Swamy Pooja
Prasada Seva
Parimala Prasada & Mantrakshate
X