SRSMATHA, Mantralayam
Visit to Vadavar - Tamilnadu
H.H. Sri Swamiji's visit to Vadavar - The place where Sri Raghavendra Swamy took Sanyasa deeksha - Tamilnadu.
<-
X