SRSMATHA, Mantralayam
Sarva Samarpanotsava - Last Day of Saptaratrotsava
Sarva Samarpanotsava - Last Day of Saptaratrotsava was held in a grand manner. H.H. Shri Swamiji performed special poojas and utsavam to Rayaru.
<-
X