SRSMATHA, Mantralayam
HH Shri Subudhendra Teertha Swamiji visited to Srikshetra Kanchipuram
HH Shri Subudhendra Teertha Swamiji visited to Srikshetra Kanchipuram.. and had darshana of Lord Sri Varadaraja Swamy .
<-
X