SRSMATHA, Mantralayam
Maha Shivaratri Rudrabhisheka in Shri Matha - Mantralayam
H H Sri Subudhendra Teertha Sripadangalavaru performed Special Abhishekam to Lord Rudradevaru in Shri MAtha - Mantralaya. Later Sri Swamiji gave the Anugraha Sandesha on occasion of Maha Shivaratri.
<-
X