SRSMATHA, Mantralayam
6th day of Saptaratrotsava
Sri Prahladarajaru on Ashwavahana - 6th day of Saptaratotsava
<-
X