SRSMATHA, Mantralayam
Visit to Shrimushnam - Tamilnadu
H.H. Shri Swamiji visited Shri Raghavenda Swamigala hose at Shrikshetra Shishnam today. Later H.H. Shri Swamiji had darshan f Shri Varaha Swamy. Temple authorities honored Shri Swamiji. Shri Swamiji also visited to Madwacharyara Dhanda Teertha.
<-
X