SRSMATHA, Mantralayam
Maru Abhisheka - Deepavali - 27.10.2022
Here are some photos of Sri Brahma Kararchita Sri Moola Ramadevara Maru Abhisheka - 27.10.2022
<-
X