SRSMATHA, Mantralayam
Lakshmi Shobhana and Lakshmi Hrudaya parayana in Shri Matha
1008 bhajana mandali members of Gurusarvabhouma Dasa Sahitya project, participated in parayana of Lakshmi hrudaya and Lakshmi shobhana in Shri Matha. "Tatva sankhyana" sadachara smriti patha mangala also held in Shri Matha prakara. Later in the evening Rathotsava of Shri Lakshmi Narayana devaru held in grand manner.
<-
X