SRSMATHA, Mantralayam
Visit to Mudmala
H.H. Shri Swamiji visited Mudumala kshetra and had darshan of Shri Yadavendra Teerthara brindavana.
<-
X