SRSMATHA, Mantralayam
Maha Abhisheka to Sri Shodashabahu Narasimha devaru - Narasimhajayanti - Mantralayam
H.H. Sri Subudhendra Teertha Swamiji performed Maha Abhisheka and Gandhalepana to Sri Vibudhendra Teerthara Swapnalabdha Sri Shodashabahu Narasimha Devaru on occasion of Narasimha Jayanti at Mantralayam.
<-
X