SRSMATHA, Mantralayam
Uttararadhana Maha Rathotsava – 5th Day of Saptaratrotsava
Uttararadhana Maha Rathotsava – 5th Day of Saptaratrotsava – Mantralayam
<-
X