SRSMATHA, Mantralayam
Vaikunta Ekadasi
H.H. Swamiji visited the Venkataramana Devasthana at Mantralayam. Rayaru has installed the Lord Venkateshwara here.
<-
X