SRSMATHA, Mantralayam
6th day of Saptaratrotsava - 03.09.2023
Here are some photos of 6th day of Saptaratrotsava 2023. Ashvavahana, Cultural Programmes and Rathotsavam.
<-
X