SRSMATHA, Mantralayam
Navaratri – Ghatasthapana
On occasion of Navaratri H.H. Shri Swamiji performed Ghata Sthapana and Spl Pooja to Manchalamma Devi.
<-
X