SRSMATHA, Mantralayam
Sri Saraswati Avahana at Sri Mutt
In continuation of Navaratri celebrations at Sri Matha, H.H. Sri Swamiji performed Sri Saraswati avahana during Sri Moola Ramadevara Pooja.
<-
X