SRSMATHA, Mantralayam
Mungaru Samskrutika Habba - Raichur
H.H. Shri Swamiji visited Raichur and inaugurated "Mungaru Samskruthika Habba". Large number of devotees and natives of Raichur witnessed this grand event. H.H. Shri Swamiji bessed everyone with Angraha Sandesha.
<-
X