SRSMATHA, Mantralayam
Sarva Samarpanotsava
Last day of Shri Rayara Aradhane
<-
X