SRSMATHA, Mantralayam
Visit to Ganagapura
Here are some photos of H.H. Sri Swamiji's visit to Dutta nirguna Matha - Ganagapura.
<-
X