SRSMATHA, Mantralayam
Visit to Shoorpali Kshetra
H.H. Shri Subudhendra teertha Swamiji visited to Shoorpali Kshetra and had darshan of Lord Shri Lakshmi narasimha devaru.
<-
X