SRSMATHA, Mantralayam
Saraswati Pooja and Vedavyasa Avahana at Shri Matha
H.H. Shri Swamiji performed Shri Saraswati pooja and Shri Vedavyasa Devara Avahana in Shri Matha.
<-
X