SRSMATHA, Mantralayam
Vishaka Sharadha Peetham Uttaradhikari visited Mantralayam
Vishaka Sharadha Peetham Uttaradhikari Sri Swatmanandenda Saraswati Swamiji visited Mantralayam and Had darshanam of Sri Guru Raghavendra Swamigalavaru and met H.H. Sri Subudhendra Teertha Swamiji. This is His first visit to Sri Raghavendra Swamy Mutt - Mantralayam after taking sanyasaashramam. H.H. Sri Subudhendra Teertha Swamiji honoured Him with as per tradition of Samsthana.
<-
X