HOW TO BOOK A ROOM

1 Login or create new account.
2 Check availability.
3 Payment & confirmation.

If you still have problems, please let us know, by sending an email to info@srsmutt.org . Thank you!

ONLINE SERVICES

BOOK SEVA

e-HUNDI

Publications

Below, is a list of books published by Shree Mutt in Sanskrit

 •  1. Abhanaka Jagannatha
 •  2. Advaita Shiksha
 •  3. Adyasutrartha Manjari
 •  4. Adaytma Navaneetam
 •  5. Ahnika Prakarna
 •  6. Anumadhwa Vijayaha
 •  7. AnuvyakhyanyayaVivarana Sambandha Deepika
 •  8. Bhagavadgeeta (Anvayaprakashika)
 •  9. Bhagavata (Mandanandanee)
 • 10. Bhagavata Choornika
 • 11. Bhagavatam Madhwabhushanam
 • 12. Bhagavata Mahimasangraha
 • 13. Bhagavata Vishayanukramanika
 • 14. Bhatta Sangraha
 • 15. Bhoogola Sangraha
 • 16. Chakra Meemamsa
 • 17. Chakravala Prabanda
 • 18. Chandrika Mandanam
 • 19. Chatwara Dwitva Prabhandaha
 • 20. Devaraja Stuti
 • 21. Dheerendra Teertha Krutimanjaree
 • 22. Dwaitatatva Deepanam
 • 23. Dwadasha Stotram
 • 24. Gayatrisara Sangraha
 • 25. Geeta Bhashya
 • 26. Geetartha Sangraha
 • 27. Geeta Tatparyanirnayam
 • 28. Geetavyakhyana Sangraha 8 Adyaya
 • 29. Guruguna Stavanam (Dheerendraru)
 • 30. Guruguna Stvanam (Vasudendraru)
 • 31. Gurupadokti Samarthanam
 • 32. Jaimineeya Nyayamala
 • 33. Jaya Ghoshanam
 • 34. Kala Nirnaya Prakaranam
 • 35. Katha Lakshanam
 • 36. Kavisarvabhouma Kavitakoushalam
 • 37. Lakshmee Narayanasamputa
 • 38. Madhwasiddhanta Saroddhara
 • 39. Madhwatantra Mukhabhooshanam
 • 40. Madhwa Matam
 • 41. Madhwamukhalankara
 • 42. Madhwa Tatwasutram
 • 43. Manasa Smruti
 • 44. Manimanjari moola
 • 45. Manimanjari Sateeka
 • 46. Meemamsa Nayadarpana
 • 47. Mukhura
 • 48. Narayanashabdartha Nirvachanam
 • 49. Nayamanjaree
 • 50. Nityadwivachana Shabdanirnaya
 • 51. Narasimha stuti
 • 52. Nyaya Muktavali
 • 53. Nyayadhva Deepika
 • 54. Nyayamrutam
 • 55. Nyayamruta Vyajanam
 • 56. Nyayasudha Mangala Shloka
 • 57. Padarthasangraha
 • 58. Padmanabhateertha Samputa
 • 59. Panduranga Mahatmyam
 • 60. Paribhashendu Shekhara (Tripadaga)
 • 61. Poornabodha Champoo
 • 62. Prabanda Shatkam
 • 63. Pramana Meemamsa
 • 64. Pranapooja Paddati
 • 65. Purushasuktam
 • 66. Raghavendra Vijaya 3 & 4
 • 67. Raghavendra Stotram
 • 68. Raghavendra Vijaya Moola
 • 69. Raghavendra Vijaya Vyakhyana
 • 70. Raghavendra Vijayakathasara
 • 71. Ramadandaka
 • 72. Ramagunavalihi
 • 73. SadacharaSmruti
 • 74. Sadachara SmrutiDeepika
 • 75. Sadana Deepika
 • 76. Samskruta Patrikajala
 • 77. Samskruta Vangmaya Vishwakosha
 • 78. Sannyaya Ratnavali
 • 79. Sarvasiddantasarasaravivechana
 • 80. Sattarkadeepavali
 • 81. Shaharaja Vishayanantara Prasanga
 • 82. Shodasha Prakarana
 • 83. Shrutyarthasaraha
 • 84. Sradha Prakarna
 • 85. Srimad Bhagavatam Ekadasha
 • 86. Srimanyayasudha 1 to 15 Vol
 • 87. Srimanyayasudha (Bindhu)
 • 88. Srinivasa Champu
 • 89. Stotra Sangraha
 • 90. Sudharmendra Mahodaya
 • 91. Shwetaswataropanishat
 • 92. Taittariyopanishatbhashya
 • 93. Tantrasara Sangraha
 • 94 Taratamya Prakashika
 • 95. TarkasangrahaShabdabodha
 • 96. Tatparyachandrikakuchodya Kutara
 • 97. Tatwa Sankyanam
 • 98. Tatwasara Sangraha
 • 99. Tureeyashiva Khandanam
 • 100. Ubhayo Nochiti
 • 101. Vadamalika
 • 102. Vedapurusheyatwavada
 • 103. Vishnubhagavata Padodaka Prasana Krama Nirnaya
 • 104. Vishnutatwavinirnayaha
 • 105. VyasatatvagnaTeertha Samputa
 • 106. Yamakabharatam
 • 107. Yatipranavakalpa
 • 108. Geeta Bhashya (Padmanabhatee)
 • 109. Vasudendra Teerthasamputa
 • 110. Nyayamanjaree

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP