SRSMATHA, Mantralayam
Top News
29th-Sep, 2023
Chaturmasya Samaroop...
28th-Sep, 2023
Honour to Sri Bheema...
27th-Sep, 2023
Honour to Sri Kundap...
04th-Sep, 2023
Sarvasamarpanotsava ...
03rd-Sep, 2023
6th day of Saptaratr...
02nd-Sep, 2023
Uttararadhana - Maha...
01st-Sep, 2023
Madhyaradhana - 352n...
31st-Aug, 2023
Poorvaradhana - 352n...
30th-Aug, 2023
2nd Day of Saptaratr...
29th-Aug, 2023
Dwajarohana - Dhanya...
Latest News
31st Tue Jul, 2018
H.H. Shri Swamiji inaugrated Shri Sushameenda Guru...
30th Mon Jul, 2018
H.H. Shri Swamiji performed Prathistapana rituals ...
29th Sun Jul, 2018
H.H. Shri Swamiji visited Raichur and gave Mudras ...
23rd Mon Jul, 2018
On occasion of Prathama Ekadasi, H.H. Shri Swamiji...
22nd Sun Jul, 2018
Sri Ramdev Baba Visited Nanjngud Sri Raghavendra S...
20th Fri Jul, 2018
H.H. Shri Swamiji visited "Krantiveer Chafeka...
17th Tue Jul, 2018
On occasion of Shri Varadhendra Teerthara Aradhana...
16th Mon Jul, 2018
H.H. Shri Swamiji performed prathistapana rituals ...
16th Mon Jul, 2018
Here are some pictures of H.H. Shri Swamiji's visi...
13th Fri Jul, 2018
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ...
15th Sun Jul, 2018
Shri Susheelendra Teerthara aradhana was held in a...
12th Thu Jul, 2018
H.H. Shri Swamiji visited Thanjavur palace and per...
12th Thu Jul, 2018
Shri Vijayeendra Teerthara Uttararadhana - Vasanto...
11th Wed Jul, 2018
On occasion of Shri Vijayeendra Teerthara Madhyar...
11th Wed Jul, 2018
H.H. Shri Swamiji performed Maha Panchamrutabhshek...
10th Tue Jul, 2018
Rathotsava was held in Shri Mutt prakaram on occas...
10th Tue Jul, 2018
Today evening pandits of Kumbhaknam and other plac...
10th Tue Jul, 2018
H.H. Shri Swamiji visited Shri Raghavenda Swamigal...
10th Tue Jul, 2018
H.H.Shri Swamiji visited Bhuvanagiri,the birth pla...
10th Tue Jul, 2018
H.H. Shri Swamiji visited Kumbhakonam and performe...
09th Mon Jul, 2018
H.H.Shri Swamiji Visited Mannarugudi and had Darsh...
08th Sun Jul, 2018
H.H. Swamiji visited Srirangam and had darshan of ...
08th Sun Jul, 2018
H.H. Shri Swamiji inaugurated "Dhanvantari&qu...
06th Fri Jul, 2018
H.H. Swamiji visited Kenchangudda and had darshan ...
04th Wed Jul, 2018
H.H. Shri Subudhendra Teertha Swamiji started 5th ...