SRSMATHA, Mantralayam
Top News
29th-Sep, 2023
Chaturmasya Samaroop...
28th-Sep, 2023
Honour to Sri Bheema...
27th-Sep, 2023
Honour to Sri Kundap...
04th-Sep, 2023
Sarvasamarpanotsava ...
03rd-Sep, 2023
6th day of Saptaratr...
02nd-Sep, 2023
Uttararadhana - Maha...
01st-Sep, 2023
Madhyaradhana - 352n...
31st-Aug, 2023
Poorvaradhana - 352n...
30th-Aug, 2023
2nd Day of Saptaratr...
29th-Aug, 2023
Dwajarohana - Dhanya...
Latest News
21st Fri Jul, 2017
H.H. Shri Subudhendra Teertha Swamiji started obse...
19th Wed Jul, 2017
Here are some pics of Bellary Mudra Dharana progra...
16th Sun Jul, 2017
H.H. Shri Swamiji visited Koppal to give mudras to...
15th Sat Jul, 2017
H.H. Shri Subudhendra Teertha Swamiji inaugurated ...
15th Sat Jul, 2017
Mudra Dharana at Hubli...
15th Sat Jul, 2017
H.H. Shri Vidhya Shreesha Teertha Swamiji, Pontiff...
14th Fri Jul, 2017
Shri Jayateerthara Aradhana mahotsava was held in ...
13th Thu Jul, 2017
H.H. Shri Swamiji performed mrithika brindavana pr...
12th Wed Jul, 2017
H.H. Shri Swamiji visited to Raichur to give Mudra...
09th Sun Jul, 2017
Here are some pics of Mrithika Sangrahana Mahotsav...
08th Sat Jul, 2017
H.H. Shri Swamiji was invited to Kalyana Vaibhavot...
06th Thu Jul, 2017
H.H. Shri Subudhnedra Teertha Swamiji inaugurated ...
05th Wed Jul, 2017
H.H.Shri Subhudheendra Theertha Swamiji travelled ...
05th Wed Jul, 2017
Here is the invitation of “346th Aradhana Ma...
04th Tue Jul, 2017
On the Eve of Ashada Sukla Ekadashi, Sudarshana Ho...
01st Sat Jul, 2017
H.H.Shri Swamiji visited to Punrutthan Samrasata G...
30th Fri Jun, 2017
On the occasion of Shri Varadhendra Theerthara Uth...
26th Mon Jun, 2017
On the occasion of Shri Sushileendra Theerthara Ma...
25th Sun Jun, 2017
H.H.Shri Swamiji visited Tanjore Palace and perfor...
23rd Fri Jun, 2017
Uttararadhan of Shri Vijayeendra Teertharu was hel...
19th Fri May, 2017
H.H. Shri Swamiji was invited as a guest of honou...
09th Tue May, 2017
On the Occasion of Narasimha Jayanthi Shri H.H.Sub...
07th Sun May, 2017
Shri Suvrateendra Teertha Swamiji's Aradhana - Man...
01st Mon May, 2017
H.H. Shri Swamiji visited Kolhapur, Maharastra and...
30th Sun Apr, 2017
H.H. Shri Swamiji visited to Raichur to inaugurate...
29th Sat Apr, 2017
On account of Akshaya Trithiya, Sandlewood past (...